FIRE DANCE香烟价格表图大全_FIRE DANCE烟价格多少钱一包_真假鉴别

FIRE DANCE香烟价格表图_FIRE DANCE烟价格多少钱一包

图片
名称
类型
焦油量
参考价格
FIRE DANCE(Full Flavor)
混合型
15mg
¥0

小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
5.5
外观:
 
3.0
性价比:
 
1.0
FIRE DANCE(Lights)
混合型
15mg
¥0

小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
5.5
外观:
 
3.5
性价比:
 
1.0
FIRE DANCE(Cafe)
混合型
15mg
¥0

小盒装条形码:
条包装条形码:
口味:
 
5.3
外观:
 
2.9
性价比:
 
5.3